mobile-logo


Înscriere Facebook-f Instagram Youtube

Descoperă Curriculum-ul

Formăm oameni, urmărind competențele din curriculum-ul național.

Modelăm un set de relații umane bazate pe respect, care ar trebui să se extindă de-a lungul întregii vieți. 

Învățăm împreună, copii și adulți, explorând Adevărul, Frumosul, Binele și Libertatea, printr-o diversitate de proiecte integrate. 

Prin oferta variată de activități, programe și cluburi dezvoltăm abilitățile de învățare esențiale pentru viitor: gândirea creativă și critică, inteligenţa emoţională, colaborarea și comunicarea.

La Aletheea, curriculum înseamnă toate experinţele de învăţare programate/proiectate, desfăşurate în şcoală față în față, adaptat sau on-line, precum și în afara ei (proiecte, vizite, excursii etc.), care îşi propun obiective educaţionale, utilizează o diversitate de metode şi mijloace didactice şi pot face subiectul unei evaluări.

La Școala Aletheea oferim elevilor curriculum-ul național

De ce?

Pentru că noi credem în potenţialul curriculumului românesc, socotit de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ca fiind unul dintre cele mai bune din regiune şi ne dorim să facem mai ușoare atât trecerea elevilor la sau de la o școală din sistemul public, cât și participarea la examenele naționale.

Curriculum-ul românesc prezintă două avantaje importante pentru echipa de profesori pasionați și creativi din cadrul Şcolii Aletheea:

 • este flexibil și, deci, permite inovația, adecvarea temelor și a strategiilor la nevoile și la interesele copiilor;
 • este orientat pe formarea unor competențe cheie pentru societatea actuală care îi oferă absolventului posibilitatea de a-și continua studiile pretutindeni în lume.

Care sunt aceste competențe?

Cadrul celor opt competenţe cheie a fost dezvoltat de Consiliul Uniunii Europene în anul 2018. Acestea sunt definite ca o combinație dinamică de cunoștințe, aptitudini și atitudini și sunt considerate esenţiale pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi, începând de la o vârstă fragedă:

 • competențe de alfabetizare (literație)
 • competențe multilingvistice
 • competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii
 • competențe digitale
 • competențe personale, sociale și de a învăța să înveți
 • competențe cetățenești
 • competențe antreprenoriale
 • competențe de sensibilizare și expresie culturală

La Aletheea, suntem permanent conectați la noile perspective educaționale dezvoltate la nivel mondial.

Cu titlu de exemplu, puteți consulta obiectivele învățării pentru realizarea obiectivelor dezvoltării durabile dezvoltate de Sectorul de Educație al UNESCO

Curriculum-ul în detaliu​

În Școala Aletheea, urmărim planurile-cadru din învăţământul românesc. Acestea sunt documentele oficiale prin care se trasează resursele de timp alocate procesului de predare-învăţare-evaluare. 

În planurile-cadru se stabilesc disciplinele studiate de către elevi în şcoală, numărul minim şi maxim de ore alocate acestora, precum şi numărul total de ore studiate pe săptămână, în funcţie de nivelul de şcolarizare. 

Programele școlare pentru disciplinele obligatorii sunt cele aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Școala Aletheea îşi propune să asigure un echilibru între activitățile educaționale desfășurate în școală conform planurilor-cadru şi activităţile nonformale organizate în alte medii de învăţare.
Acestea sunt parte integrantă din viziunea educațională Școlii Aletheea.


Vizitele la muzee, galerii, teatre, atelierele, excursiile şi taberele organizate sau recomandate de Școala Aletheea sunt privite în strânsă legătură cu misiunea şi obiectivele şcolii, precum și cu proiectele derulate pe parcursul anului școlar. 

La acestea se adaugă activitățile proiectate să se desfășoare on-line: activități de învățare curente, întâlniri, ateliere, spectacole.

În completarea acestora, Școala Aletheea vine cu o ofertă generoasă de cluburi care acoperă diferite nevoi vocaționale din domeniile STEM, limbi străine, arte, sport, comunicare și dezvoltare personală. 

Toate aceste activități sunt transpuse într-o schemă orară – modalitatea concretă prin care este alcătuit programul elevilor, cu o pondere echilibrată între educația formală (orele obligatorii), cea nonformală și cluburi.

Orarul

Schema orară reprezintă modalitatea concretă prin am alcătuit programul elevilor, cu o pondere echilibrată între educația formală, nonformală și outdoor education, pe baza următoarelor opţiuni:

 • opţiunea pentru un număr de ore pe săptămână pentru fiecare disciplină obligatorie, cuprins între numărul minim şi numărul maxim alocat prin Planul-cadru de învăţământ
 • opţiunea pentru completarea trunchiului comun, până la numărul de ore ales (minim sau maxim), cu extinderi ale disciplinelor cuprinse în Planul-cadru de învăţământ şi cu opţionale (cel puţin un opţional)
 • opțiunea pentru unul sau mai multe Cluburi

Model de orarDESCARCĂ ORAR CiCLUL PRIMARDESCARCĂ ORAR CiCLUL GIMNAZIAL

Proiectele Aletheea – sărbători naţionale şi internaţionale

Proiectele reprezintă modalitatea esențială de învățare în Școala Aletheea.
Prin acestea, aducem în prim plan explorarea valorilor — Adevăr, Frumos, Bine, Libertate — și corelăm atât pe orizontală, cât și pe verticală, disciplinele de studiu în cadrul ariilor curriculare.
Astfel, competenţele specifice fiecărei discipline se armonizează cu toate celelalte, pentru construirea competenţelor cheie.